Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

 

 

 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

 • De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

 

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

 

 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

 

 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens. Echter met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

 

 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

 

 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar/zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar/hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

 

 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 85  voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 70 per uur hierop volgend.

 

 • Betalingswijze van de behandelingen is per pin / op rekening / contant per consult.

 

 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (iokai-shiatsu.org). De cliënt heeft vervolgens de keuze of hij/zij de klacht binnen de V.I.S. wil bespreken met een vertrouwenspersoon, of zich wil wenden tot een klachtenfunctionaris van de SCAG, een landelijke geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Indien een klacht niet naar wens kan worden afgehandeld, zal de klacht voorgelegd worden aan de geschillencommissie van de SCAG. Voor het tuchtrecht kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

 

 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Behandelovereenkomst

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden,

 

……InnerChoice-Shiatsu, Christophe Dumont, Hoge Zand 3A, 2512EK Den Haag…………………………………………………………………………………………

 

en (naam ouder(s))

 

…………………………………………………… wonende te  …………………………………….. (ouder)

…………………………………………………… wonende te ……………………………………… (ouder)

 

verklaren hierbij shiatsu therapie te zijn overeengekomen.

 

De behandelovereenkomst wordt door de therapeut en beide ouders, als zij beiden het ouderlijk gezag hebben, ondertekend en brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

 

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.

Ondertekening:

 

Plaats en datum………………………………………………………………………………………

 

Therapeut:                                                        Cliënt:

 

…………………………………………                         …………………………………………………

 

Ouder/verzorger 1,                                        Ouder/verzorger 2,

…………………………………………                         …………………………………………………..

Gegevens kind:

 

Naam:                                  ………………………………………………   jongen/meisje

Adres:                                  …………………………………………………………………………….

Postcode en plaats:        ………………………………………………

Geboortedatum:             ………………………………………………